Låt oss företräda dig i din vårdnadstvist

Vi tar tillvara dina intressen och har samtidigt barns bästa i fokus

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en långdragen och ofta uppslitande process, som dock är nödvändig när alla andra vägar att nå samförstånd med den andra föräldern kring vårdnaden är uttömda. Här berättar vi om hur en vårdnadstvist går till och hur vi som juristbyrå kan hjälpa dig.

Som andra tvistemål så är en vårdnadstvist en civilrättslig rättegång där inga straff utdöms, utan målet är att en domstol ska ta ett beslut som parterna inte kunnat komma överens om, i detta fall vårdnaden om ett eller flera gemensamma barn.

Vårdnadstvister avgörs i tingsrätten, som tar hjälp av socialnämnden i den aktuella kommunen för att kunna ta ett så välgrundat beslut som möjligt. Rättens utgångspunkt är alltid att fortsatt gemensam vårdnad är det bästa för barnet, och dömer endast till ensam vårdnad när det klart och tydligt framgår att det är den bästa lösningen för barnet.

Vårdnadstvist​

Hur uppstår en vårdnadstvist?

När ett par som har barn tillsammans skiljer sig eller separerar, så fortsätter vårdnaden om barnet att vara gemensam om inte föräldrarna kommit överens om något annat. Föräldrarna måste då samarbeta kring vårdnaden, det vill säga tillsammans ta viktiga beslut som rör barnet. Lyckas man inte samarbeta finns det hjälp att få, till exempel hos kommunens familjerättsenhet, men om samtal och medlande inte hjälper återstår till sist bara för en av föräldrarna att stämma den andra på vårdnaden.

Vikten av ett juridiskt ombud

Om det blir tydligt att konflikten kring vårdnaden är på väg att utvecklas till en vårdnadstvist så bör båda parterna anlita varsitt juridiskt ombud. Detta är dock inget lagkrav utan en rekommendation som helt enkelt baseras på att en vårdnadstvist kan väcka starka känslor och att det är svårt för parterna att föra sin talan på ett objektivt och rationellt sätt, något som är viktigt i en rättsprocess.

Som jurister med inriktning på familjerätt och med lång erfarenhet av vårdnadstvister kan vi på Crescendo ge dig råd och stöd före, under och efter förhandlingarna och föra din talan på ett välgrundat och objektiv sätt som stärker din ståndpunkt i rätten.

Ekonomisk hjälp vid vårdnadstvist

I en vårdnadstvist står parterna för sina egna rättegångskostnader. Oavsett utfall så kan du alltså aldrig bli skyldig att betala den andra förälderns kostnader. De flesta har ett rättsskydd i sin hemförsäkring som täcker kostnaderna för en jurist vid en vårdnadstvist. Finns inget rättsskydd i din hemförsäkring kan du i vissa fall ansöka om rättshjälp beroende på din inkomst. Vi hjälper dig i så fall att ansöka om rättshjälp innan förhandlingarna.

Stämningsansökan till tingsrätten

En vårdnadstvist inleds med att en av föräldrarna lämnar in en stämningsansökan mot den andra föräldern till tingsrätten. I stämningsansökan anger man vilka grunder man har för att söka ensam vårdnad och även hur man tänker sig att barnets umgänge med den andra föräldern kommer att se ut, var barnet ska bo och liknande.

Tingsrätten skickar sedan vidare stämningsansökan till den andra föräldern, som får bemöta det som står i den och komma med egna yttranden, vilket vanligtvis görs genom förälderns juridiska ombud. Det är inte heller ovanligt att parternas juridiska ombud har kontakt kring ärendet och ser om de kan hjälpa sina klienter att nå en samförståndslösning innan ärendet tas upp i domstol.

Muntlig förberedelse

När tingsrätten har fått in en stämningsansökan och motpartens yttranden så kallar man till en så kallad muntlig förberedelse. Syftet med denna är framför allt att se om de tgår att hjälpa parterna att nå en samförståndslösning och komma överens.

Det är också vanligt att tingsrätten innan den muntliga förberedelsen bett socialnämnden i kommunen om ett snabbyttrande i fallet. Detta eftersom socialnämnden antagligen redan varit i kontakt med föräldrarna i samband med samtal hos familjerätten. Snabbyttrandet innehåller föräldrarnas berättelse och eventuella utdrag ur socialregistret och polisregistret.

Om rätten inte lyckas med att få parterna att komma överens kring vårdnaden så tar man oftast ett tillfälligt, interimistiskt, beslut om vårdnaden, baserat på vad man hittills fått för intryck och på socialnämndens snabbyttrande. Detta beslut ska gälla fram till huvudförhandlingen, men om ärendet drar ut på tiden kan det hända att det blir fler muntliga förberedelser då det interimistiska beslutet utvärderas. I vissa fall kan man vid dessa utvärderingar hjälpa föräldrarna att komma överens om en lösning.

Vårdnadsutredning

Om rätten inte lyckas hjälpa föräldrarna att nå en lösning vid den muntliga förberedelsen så ber man socialnämnden att göra en vårdnadsutredning. En vårdnadsutredning är omfattande och tar normalt några månader att genomföra. Vårdnadsutredningen är mycket viktig eftersom den i de flesta vårdnadstvister till stor del avgör hur rätten dömer i vårdnadsfrågan. De socialsekreterare som utför vårdnadsutredningen har alltså ett stort ansvar.

Under vårdnadsutredningen talar socialnämndens utredare med föräldrarna och även med släktingar och andra vuxna i barnets närhet, som skol- och förskolepersonal. Målet är att skaffa sig en så tydlig bild som möjligt av barnets förhållanden, av föräldrarnas nuvarande relation och av samarbetet kring vårdnaden. I utredningen kan socialnämnden även göra ett eget ställningstagande i frågan, om man anser att det är tydligt att rätten bör döma på ett eller annat sätt.

Huvudförhandling - målet avgörs

I huvudförhandlingen samlar rätten parterna och tar ett beslut i vårdnadsfrågan. Rätten utgångspunkt är alltid att vårdnaden om det är möjligt ska vara fortsatt gemensam, men om vårdnadsutredningen och det man hör av parter och vittnen i rätten pekar på att någon av föräldrarna är olämplig som vårdnadshavare, eller om det är tydligt att samarbetet kring vårdnaden inte har möjlighet att fungera, så får en av föräldrarna ensam vårdnad.

Vid huvudförhandlingen har även vi som juridiska ombud en viktig roll, i att hjälpa dig lägga fram ditt ärende på ett så genomtänkt sätt som möjligt. En vårdnadstvist handlar om att komma fram till det som är bäst för barnet, inte vad som är bäst för någon av föräldrarna. Därför är det viktigt att visa att man kan resonera sakligt och lugnt kring vårdnadsfrågan utan att blanda in de känslor man kan hysa mot den andra föräldern. Att ha en kunnig och objektiv processjurist vid sin sida är guld värt i detta läge.

Att överklaga rättens beslut

Ett beslut i tingsrätten måste respekteras och efterföljas. Den förälder som blir av med vårdnaden har dock rätt att överklaga domen till hovrätten, om man tycker sig ha bevis för att något inte gått rätt till. Överklagan måste göras inom tre veckor och hovrätten tar då ställning till om man ska utfärda ett så kallat prövningstillstånd som gör att ärendet kan tas upp i hovrätten. Detta förutsätter dock att hovrätten anser att tingsrätten kan ha tagit fel beslut i vårdnadsfrågan.

Vi hjälper dig genom vårdnadstvisten

På Crescendo har vi lång erfarenhet av att företräda på käranden och svaranden i vårdnadstvister. Vi vet vad som är viktigt att tänka på när man står inför en vårdnadstvist och kan även hjälpa dig att bedöma vilka chanser du har att få ensam vårdnad. Därför träffar vi dig gärna för en konsultation där vi går igenom din nuvarande situation och vad vi tror om dina möjligheter att få ensam vårdnad. Vi går aldrig in i en vårdnadstvist med en klient om vi inte tror att det finns någon chans att vinna.

Väljer du att anlita oss inför en vårdnadstvist får du en erfaren jurist som är med dig genom hela processen. Vi hjälper dig att fylla i stämningsansökan, ger dig råd och stöd inför förhandlingarna och för din talan i rätten. Vi hjälper dig även att söka rättsskydd och rättshjälp för att täcka dina rättegångskostnader. Välkommen att kontakta oss idag om du har några frågor eller vill träffas för att prata om din situation och hur vi kan hjälpa dig.

Vårdnadstvist - steg för steg

En vårdnadstvist är en process som kan ta lång tid att lösa. Man utgår alltid från barnens bästa från rättens sida och detta innebär att det kan ta tid innan ett slutgiltigt beslut fattas. Under tiden kan ett interimistiskt beslut – tillfälligt – som gäller tillsvidare. Här går vi igenom de olika stegen för föregår det slutliga beslutet från Tingsrätten:

  • Talan väcks. En förälder väcker talan genom en stämningsansökan till Tingsrätten.
  • Samarbetssamtal erbjuds parterna. Det ska varje kommun i Sverige, enligt lag, erbjuda och i syfte att skapa ett samförstånd.
  • Muntlig förberedelse. Här sker en- eller flera förhandlingar som kan skiljas av en viss prövotid.
  • Interimistiskt beslut fattas eventuellt.
  • Utvärdering av det interimistiska beslutet görs.
  • Fler muntliga förhandlingar sker eventuellt.
  • En vårdnadsutredning startas av Familjerätten – den tar normalt 3-4 månader och inkluderar hembesök samt samtal med BVC.
  • Huvudförhandling.
  • Dom meddelas – detta efter ungefär två veckor. Utöver vårdnaden så gäller domen även boende och umgänge.
  • Ansökan om verkställighet. Upplever någon av parterna att den andre inte följer beslutet i domen så kan denna punkt äga rum.

Vilka är närvarande vid en vårdnadstvist som gått till tingsrätten?

I en vårdnadstvist som nått Tingsrätten så närvarar respektive part samt deras respektive juridiska ombud. Utöver dessa så finns en domare samt tre stycken nämndemän som är de som slutligen bestämmer hur vårdnaden i framtiden ska se ut. Vid en vårdnadstvist – som är en offentlig handling – så kan även åhörare tillåtas. Vittnen närvarar också, men om barnet/barnen ska förhöras så ska detta ske bakom stängda dörrar – i enlighet med Rättegångsbalken.

Kan man representera sig själv vid en vårdnadstvist?

Man kan som part i en vårdnadstvist välja att representera sig själv och således välja bort ett juridiskt ombud. I 12 kap Rättegångsbalken återfinns bestämmelser om ombud vid tvistemål. Där stadgas att man får ha ett juridiskt ombud – men att det inte finns ett krav på att ha det. Vilket alltså innebär att det står en förälder i en vårdnadstvist fritt att representera sig själv. Något som emellertid sällan är den bästa lösningen.

Kontakta oss idag om du har några frågor eller vill boka tid för en konsultation!