Behöver du hjälp i ett vårdnadsärende?
Vi har lång erfarenhet och behärskar alla typer av vårdnadsfrågor
Kontakta oss

Vårdnad om barn

Vad innebär det att vara vårdnadshavare och vad har man för rättigheter och skyldigheter när man har vårdnad om ett barn? Det är en fråga som för de flesta föräldrar blir aktuell först när man separerar och tillsammans ska bestämma kring vårdnaden.

Vårdnad är en formell beteckning och i korthet så är vårdnadshavaren den som är juridiskt ansvarig för barnets förhållanden under uppväxten, både materiellt och psykiskt. Samtidigt som man har rätten och skyldigheten att fatta viktiga beslut i barnets liv är man också skyldig att ge barnet den tillsyn som behövs för att det ska få en god fostran och inte skada sig själv eller andra.

I mångt och mycket kan man säga att rollen som vårdnadshavare handlar om att vara en ansvarsfull och närvarande förälder. Men en förälder som inte är vårdnadshavare kan också ha ett gott umgänge med sitt barn under hela uppväxten. Här går vi igenom vad det innebär att ha vårdnad om ett barn.

image1

Hur blir man vårdnadshavare?

När en kvinna fött barn så blir hon automatiskt vårdnadshavare för barnet. Om hon är gift med pappan till barnet så blir även han vårdnadshavare. Om mamman däremot är ogift får hon automatiskt ensam vårdnad och föräldrarna måste anmäla att de vill ha gemensam vårdnad, vilket man kan få hjälp av hos kommunen eller Skatteverket.

I Sverige anses det bästa för barnet vara att föräldrarna har gemensam vårdnad. Detta synsätt grundar sig på FN:s barnkonvention, som ligger till grund för de flesta av de svenska lagar som har med barn att göra. Därför fortsätter vårdnaden om barnet att vara gemensam även om föräldrarna skiljer sig eller separerar, och föräldrarna måste aktivt anmäla om de inte vill att vårdnaden ska vara gemensam.

Skillnad på vårdnad och umgänge

Det är skillnad på vårdnad och umgänge. Vårdnaden innebär att man har det juridiska ansvaret för sitt barn, men det innebär inte att man är den enda som får träffa barnet och ha det boende hos sig. Ett barn har alltid enligt lagen rätt till en god kontakt med båda sina föräldrar, oavsett vem som har vårdnaden. Denna rätt kallas för umgängesrätt, och att den efterlevs är båda föräldrarnas, men framför allt vårdnadshavarens, skyldighet.

Läs mer om umgängesrätt och umgängestvister.

Vad beslutar man om?

Den som är vårdnadshavare är alltså ansvarig för barnets juridiska förhållanden under uppväxten, och för att se till att barnet får en trygg barndom och en god uppfostran. De viktiga beslut som måste fattas i ett barns liv, som till exempel var det ska gå i skolan, var det ska ha sin hemadress och så vidare, är det vårdnadshavaren som tar. Det är också vårdnadshavaren som ansöker om pass för barnet räkning och som deltar i utvecklingssamtalen på skolan. Det äldre begreppet för vårdnadshavare, målsman, är fortfarande vanligt i skolvärlden.

De flesta funderar aldrig över vårdnaden

Ovanstående beskrivning är något som alla föräldrar känner igen sig i, och de flesta föräldrar går inte runt och funderar så mycket över sin roll som vårdnadshavare, det är helt enkel något som kommer naturligt med föräldraskapet. Det är vanligtvis först efter att föräldrarna skilt sig eller separerat som vårdnaden kommer upp på tapeten, och man börjar fundera över vad det egentligen innebär att vara vårdnadshavare.

Många är rädda att förlorad vårdnad ska innebära att de tappar kontakten med sitt barn. Trots att detta alltså bygger på en missuppfattning om vad det innebär att vara vårdnadshavare så leder detta i Sverige tyvärr till många konflikter kring vårdnaden.

Ensam och gemensam vårdnad

Efter en separation eller skilsmässa så fortsätter vårdnaden om barnet att vara gemensam, eftersom det är vad som generellt anses vara det bästa för barnet. Då gäller det för föräldrarna att verkligen sätta sig in i vad det innebär att vara vårdnadshavare, som för många är synonymt med att vara förälder. Vill man att vårdnaden ska fortsätta vara gemensam så behöver man inte göra någonting, men om man är överens om att den bästa lösningen är att en av föräldrarna får ensam vårdnad så kan man anmäla detta i samband med separationen.

Både rättigheter och skyldigheter

Många föräldrar väljer att fortsätta ha gemensam vårdnad, och de flesta hittar med tiden ett sätt att samarbeta om vårdnaden på ett konstruktivt sätt, något som givetvis är bra för barnet på alla sätt och vis. Att ha vårdnaden innebär visserligen rättigheter att ta beslut, men det innebär också många skyldigheter och framför allt ett stort ansvar, och att dela på detta känns för många föräldrar naturligt och bra.

När samarbetet om vårdnaden inte fungerar

Det är dock tyvärr också vanligt att samarbetet kring vårdnaden inte fungerar. Det kan ha många orsaker, men i de flesta fall handlar det om att föräldrarna har svårigheter att kommunicera med varandra, något som inte är så konstigt efter en skilsmässa som kanske varit uppslitande i sig.

Att skilja på rollen som förälder och rollen som före detta partner kan vara väldigt svårt, och kanske vill man inte alls ha med den andra föräldern att göra. I en sådan situation är det mycket vanligt att samarbete kring vårdnaden inte fungerar, och tanken väcks hos en eller båda föräldrarna att det bästa skulle vara att de själva skulle få ensam vårdnad. För att man som föräldrar ska kunna undvika en större konflikt i detta läge går det att få hjälp hos kommunen.

Samtal i familjerätten

Alla kommuner har en familjerättsenhet, som bland annat hjälper till med samarbetssamtal och med att skriva avtal mellan föräldrar. I större städer som Stockholm så finns oftast en familjerättsenhet knuten till varje stadsdelsnämnd. Hos familjerätten kan man som föräldrar vända sig när man vill ha hjälp att komma överens om vårdnaden. Man blir då inbjuden till en serie samtal där man tillsammans med en samtalsledare får hjälp att hitta en lösning och fokusera på vad som är bäst för sitt gemensamma barn. Kan föräldrarna komma överens hos familjerätten kan de också få hjälp att skriva ett avtal kring vårdnaden ,som då blir lika juridiskt giltigt som en dom i tingsrätten.

Samtal med jurist

Även vi som jurister kan hjälpa till när samarbetet kring vårdnaden haltar. Det vi framför allt kan göra är att gå igenom de juridiska aspekterna av vårdnadshavandet, vad det innebär att ha och att inte ha vårdnaden. Vi kan också ge en bild av vad som händer om man måste ta vårdnadsärendet till domstol, det vill säga inleda en vårdnadstvist. På Crescendo har vi stor erfarenhet av att hjälpa föräldrar att komma överens juridiskt kring vårdnaden utan att konflikten eskalerar till en vårdnadstvist.

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist innebär att en av föräldrarna stämmer den andra föräldern på vårdnaden om barnet. Detta görs till tingsrätten, som sedan beslutar om utifall vårdnaden ska vara fortsatt gemensam eller tillfalla en av föräldrarna.

En vårdnadstvist är en sista utväg för föräldrar som inte lyckats hitta något sätt att samarbeta kring vårdnaden, och att inleda en vårdnadstvist ska inte göras utan att man har uttömt alla möjliga vägar till samförstånd. Det kan ofta vara en uppslitande process som i de flesta fall dessutom utmynnar i att rätten dömer till fortsatt gemensam vårdnad. Men anser man sig som förälder ha goda skäl att söka ensam vårdnad kan det vara rätt väg att gå.

Läs mer om hur en vårdnadstvist går till.

Vi hjälper dig i frågor kring vårdnad

Om du funderar på att söka ensam vårdnad för ditt barn ska du alltid börja med att kontakta en jurist. Hos oss kan du få hjälp med allt från inledande konsultationer till representation i tingsrätten. Vi har med åren skaffat oss bred och djup kunskap om familjerätt och vårdnadsärenden och har lång erfarenhet av att företräda parter i vårdnadstvister.

Vi står vid din sida genom hela rättsprocessen, stöttar, ger dig råd och för din talan i rätten. Vi kan även hjälpa dig att ansöka om rättsskydd och rättshjälp. Kontakta oss idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig i frågor om vårdnad!

Kontakta oss idag om du har några frågor eller vill boka tid för en konsultation!