Få bästa möjliga assistans i umgängestvist

Våra skickliga jurister har hjälpt många få rätt i komplicerade umgängesärenden

Umgängestvist

När föräldrarna till ett barn skiljer sig och separerar ska de inte bara komma överens om vårdnaden, utan även om umgänget med barnen. Barnets rätt till ett gott umgänge med båda sina föräldrar och andra närstående regleras precis som vårdnads- och boendefrågor i föräldrabalkens sjätte kapitel och gäller oavsett om vårdnaden om barnet är gemensam enskild.

Om föräldrarna inte kan komma överens om umgänget finns det hjälp att få, men i värsta fall kan det bli så att en av föräldrarna får väcka talan mot den andra föräldern i domstol för att få umgängesfrågan utredd. Ett sådant tvistemål brukar kallas umgängestvist.

På Crescendo är vi specialister på familjerätt och som processjurister har vi lång erfarenhet av att företräda föräldrar i umgängestvister. Här berättar vi mer!

Barns rätt till umgänge

De svenska lagar som reglerar vårdnad, boende och umgänge för barn har en tydlig utgångspunkt i vad som är bäst för barnet. Att lagarna ska utgå från barnets bästa är en grundsyn som har sin grund i FN:s barnkonvention, på vilken en stor del av föräldrabalken vilar.

Umgängesrätten är naturligtvis inget undantag, utan det handlar om barnets rätt till ett gott och regelbundet umgänge med båda sina föräldrar, och inte om föräldrarnas rätt att träffa sina barn. Ett barn kan inte tvingas att umgås med en förälder det inte vill träffa och man har som förälder inte automatiskt rätt att träffa sitt barn.

Med det sagt är man inte maktlös som förälder om den andra föräldern påstår att barnet inte vill träffa en. Om man vill att umgängesfrågan ska avgöras objektivt kan man inleda en umgängestvist, det vill säga väcka tala i tingsrätten för att få umgängesfrågan avgjord. Innan det går så långt finns det dock hjälp att få för föräldrar som inte kan komma överens om umgänget.

Att undvika en umgängestvist

Föräldrar kan själva komma överens om umgänget när de separerar, och för de flesta är det relativt okomplicerat. Det vanligaste är så kallat varannanveckasboende, där barnet bor en vecka i taget hos föräldrarna. En av föräldrarna måste dock vara så kallad boendeförälder, eftersom barnet bara kan ha en stadig boendeadress. Om en av föräldrarna bor kvar i hemmet där barnet växt upp är det normalt denne som blir boendeförälder. Den andra föräldern kallas umgängesförälder, även om föräldrarna har barnet hos sig lika mycket.

Samtal hos Familjerätten

Vissa föräldrar har svårt att komma överens om umgänget. Detta kan ha många orsaker, men det vanligaste är att en av föräldrarna anser att den andra föräldern inte klarar av att ta hand om barnet. Det är dock viktigt i detta läge att inte bara vägra låta den andra föräldern träffa barnet, utan att försöka få hjälp med att reda ut situationen.

Hos kommunens familjerättsenhet kan föräldrar få hjälp med samarbetssamtal för att komma överens om umgänget. Man kan även låta barnet umgås med den andra föräldern på prov med en socialsekreterare närvarande för att se om det finns förutsättning för att umgänget ska kunna fungera. Man lägger så klart stor vikt vid barnets vilja, utifrån dess ålder och mognad, men man värderar också risken för att barnet ska fara illa hos föräldern, eller om det kan finnas risk för att barnet blir olovligen bortfört.

Umgängesavtal

Familjerätten kan även hjälpa till med att upprätta ett umgängesavtal som grundar sig på barnets bästa. Ett umgängesavtal som bevittnas och godkänns hos familjerätten blir lika giltigt som en dom i domstol.

Ett umgängesavtal kan vara väldigt detaljerat, med exakta tider för när umgänget ska ske och hur man löser situationer när det kör ihop sig. Men det kan också vara lösare skrivet, där man i princip bara uppger ungefär hur mycket tid barnet ska vara hos respektive förälder.

Umgänget kan vara allt från några timmar i veckan till varannanveckasboende, men det är viktigt att väga in barnets vilja. Bor en förälder långt bort eller på annan ort kanske man ses sällan, men mycket av umgänget kan också ske via telefon eller videosamtal.

Umgängessabotage

Den förälder som inte respekterar umgängesavtalet, och hindrar sitt barn från att träffa den andra föräldern på de tider man kommit överens om, gör sig skyldig till umgängessabotage. Det finns inget lagstadgat straff för umgängessabotage, men däremot löper man hög risk att själv förlora vårdnaden om barnet om den andra föräldern skulle väcka talan mot en i rätten. Därför ska man alltid följa ett umgängesavtal, även om man anser att detta är fel, och istället försöka få till stånd en ändring på laglig väg.

Det ska dock sägas att om man har synnerligen goda skäl till varför man inte vill låta sitt barn träffa den andra föräldern – som till exempel hot om våld, missbruk eller psykisk ohälsa – så gör man sig inte skyldig till umgängessabotage. Dock ska man så fort som möjligt försöka få hjälp med att reda ut situationen.

Juridisk hjälp vid umgängestvist

På Crescendo har vi lång erfarenhet av att bistå både svarande och kärande i umgängestvister. När du anlitar oss får du en erfaren och kompetent processjurist vid din sida, som hjälper dig från inledande samtal till dom i tingsrätten. Att ha en jurist som för din talan i rätten är en trygghet och även en garanti för att du ska få din sak framställd på ett klart och tydligt sätt som kan övertyga rätten.

Hjälp att skriva avtal

Vi kan också hjälpa föräldrar med samtal kring umgänge, och med att upprätta ett giltigt umgängesavtal. Att tillsammans komma överens om umgänget, innan det uppstår en konflikt som leder till umgängestvist, är alltid den bästa lösningen. Tillsammans med oss ökar chansen för att ni ska kunna komma överens.

Kontakta oss idag om du har några frågor eller vill boka tid för en konsultation!